Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ciociazameryki.pl

z 1. lipca 2014 r.

 

 §1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ciociazameryki.pl;
 4.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ciociazameryki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Walden Farms a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.
 10.   Ciocia z Ameryki - Kornelia Warda-Poniecka. nr NIP 951-218-87-96, nr Regon 146336735, prowadząca działalność pod firmą Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka wykonywaną w Woli Gołkowskiej przy ulicy Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Wola Gołkowska, Głosków, nr NIP 951-218-87-96, nr Regon 146336735.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ciociazameryki.pl.
 2.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3.      Sklep internetowy, działający pod adresem www.CiociazAmeryki.pl, prowadzony jest przez firmę Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka. nr NIP 951-218-87-96, nr Regon 146336735.
 4.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ciociazameryki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 6.      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 7.      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
 8.      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 9.      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 10.      Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Ciocia z Ameryki tj. Klient powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze Klienta mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.
 11.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ciocia z Ameryki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat.
 12.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Towarów ma jedynie charakter informacyjny.

 

§3

Zakres usług

 1.      Ciocia z Ameryki oferuje do sprzedaży detalicznej artykuły spożywcze poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. Ciocia z Ameryki świadczy również usługi w postaci dostarczania informacji w zakresie przez siebie wybranym na temat odżywiania, produktów dietetycznych i wybranych przez siebie innych produktów.
 2.      Ciocia z Ameryki umożliwia również dokonywanie zakupów hurtowych oferowanych Towarów – w tym celu prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem: kontakt@WaldenFarms.com.pl.
 3.      Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie, jak również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ciocia z Ameryki będzie realizować zamówienia wyłącznie jeżeli Zamówienie zawierać będzie następujące elementy: określenie rodzaju produktu, wybór formy płatności i rodzaju przesyłki, adres wysyłki, dane Klienta, który dokonuje zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail). Klient jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą. Ciocia z Ameryki oferuje formy płatności wskazane w Regulaminie lub w trakcie składania zamówienia. Do płatności realizowanych za pośrednictwem osób trzecich mogą mieć zastosowanie właściwe uregulowania tych pośredników lub emitentów kart płatniczych.

 

§4

Zasady korzystania ze Sklepu

 1.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.
 2.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4.      Ciocia z Ameryki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

o    podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

o    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

o    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ciocia z Ameryki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ciocia z Ameryki.

 1.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ciocia z Ameryki.
 2.      Klient zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Klient powinien informować Ciocia z Ameryki o zmianach danych udostępnionych Ciocia z Ameryki w trakcie rejestracji.
 3.      W każdej chwili zarejestrowany Klient może zrezygnować z rejestracji. W takim przypadku jego konto zostanie zlikwidowane. W celu rezygnacji należy samodzielnie w panelu administracyjnym konta (w miejscu gdzie podawane są Ustawienia konta) wybrać odpowiednią opcję i postępować dalej zgodnie z instrukcjami systemu.
 4.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Ciocia z Ameryki podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

o    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

o    korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

o    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

o    korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ciocia z Ameryki,

o    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie użytku własnego,

o    korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1.   W przypadku, gdy Klient będzie za pośrednictwem Sklepu udostępniał jakiekolwiek treści, nie mogą one mieć charakteru bezprawnego, w tym między innymi nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób. W przypadku dokonania takiego naruszenia Klient zwolni Ciocia z Ameryki z odpowiedzialności wobec osób, których prawa naruszono, w tym pokryje koszty obrony przeciwko roszczeniom takich osób zgłoszone pod adresem Ciocia z Ameryki.

 

 §5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.CiociazAmeryki.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 3.      Informacja o dostępności produktów w danej chwili jest umieszczana na stronach Sklepu. Przyjęcie przez Ciocia z Ameryki złożonego zamówienia jest potwierdzane poprzez wysyłkę wiadomości e-mail. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Ciocia z Ameryki.
 4.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 6.      przedmiotu zamówienia,
 7.      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 8.      wybranej metody płatności,
 9.      wybranego sposobu dostawy,
 10.      czasu dostawy,
 11.      W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Składając zamówienie, niezależnie od formy w jakiej zamówienie jest składane, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 12.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ciocia z Ameryki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13.      Informacja o dostępności produktów w danej chwili jest umieszczana na stronach Sklepu. Przyjęcie przez Ciocia z Ameryki złożonego zamówienia jest potwierdzane poprzez wysyłkę wiadomości e-mail. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Ciocia z Ameryki.
 14.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 15.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 16.   Klient, który złożył Zamówienie może wprowadzić ewentualne korekty do Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi klienta Ciocia z Ameryki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku, jeżeli zamówione Towary nie zostały jeszcze wysłane do Klienta.
 17.   Ciocia z Ameryki wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).
 18.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

§6

Anulowanie zamówienia

 1.      Każde złożone zamówienie, bez względu na formę płatności i dostawy, rezerwuje wybrane produkty na 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli do tego czasu Klient nie ureguluje należności (dotyczy zamówień, w których została wybrana opcja przedpłaty na rachunek) lub nie potwierdzi Zamówienia (dotyczy zamówień "za pobraniem"), Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 2.      Nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia zamówienia Ciocia z Ameryki zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy Zamówienia oraz Zamówień zawierających błędy, albo złożonych w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza. Zamówienia będą anulowane w szczególności gdy:
 3.      jako formę płatności wybrano przedpłatę i w terminie 7 dni od złożenia zamówienia nie zostanie dokonana zapłata w należnej wysokości (zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku Ciocia z Ameryki);
 4.      przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 5.      W szczególnych przypadkach (np. w przypadku zdarzenia związanego z oddziaływaniem siły wyższej) Ciocia z Ameryki może anulować Zamówienie, o czym poinformuje Klienta, który złożył Zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez Klienta. Niezwłocznie po anulowaniu zamówienia, Klient otrzyma zwrot kwot zapłaconych tytułem ceny za produkty objęte anulowanym zamówieniem.

 

§7

Dostawa

 1.      Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub paczką pocztową priorytetową. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:
 3.      Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4.      Termin realizacji dostawy wynosi  maksymalnie jeden pełny dzień roboczy licząc od dnia opłacenia przez Klienta należności za całe Zamówienie (zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku Ciocia z Ameryki) lub wysłania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia opłacanego za pobraniem. Zamówienia złożone i opłacone do 12:00 dnia roboczego wysyłane są tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 12:00 wysyłane są tego samego lub kolejnego dnia roboczego
 5.      Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 6.      W granicach administracyjnych Warszawy realizowana jest usługa Serwis Miejski. Zamówienia opłacone do godziny 13:00 dnia roboczego doręczane są do Klienta tego samego dnia do godziny 21:00.

 

§8

Ceny i metody płatności

 1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 2.      Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 3.      przelewem na numer konta bankowego  96 1160 2202 0000 0000 2282 2788 Bank Millennium, Kornelia Warda-Poniecka podając w tytule przelewu numer opłacanego zamówienia’
 4.      za pobraniem’
 5.      kartą płatniczą,
 6.      przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)

ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.

 1.      Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie

 

§9

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1.      Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zrezygnowania z produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie i wysłać je na adres Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka, ul. Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Wola Gołkowska  lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Sklepu.
 2.       Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. 
 3.      Odstąpienie od Umowy jest dopuszczalne tylko w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym, tj. nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego. W konsekwencji prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
 4.      usunięcia przez Klienta zgrzewanej folii zabezpieczającej nakrętkę Towaru lub naruszenia w inny sposób opakowania produktu;
 5.      Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 6.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7.      W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy, Klient powinien odesłać produkt zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, w terminie 14 dni wraz z informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka, ul. Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Wola Gołkowska.
 8.      Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 9.      Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki odstąpienia od Umowy zostaną spełnione, zwrot ceny odesłanego produktu nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poprzez wykonanie przelewu przez Ciocia z Ameryki na wskazany przez Klienta numer konta. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

 

§10

Postępowanie w przypadku otrzymania uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki

 1.      W momencie dostarczenia przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w Zamówieniu produktu lub produkt jest inny niż zamawiany, Klient powinien w obecności kuriera niezwłocznie wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić Ciocia z Ameryki, kontaktując się z przedstawicielem biura obsługi klienta Sklepu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@WaldenFarms.com.pl. 
 2.      Klient zobowiązany jest wykonywać instrukcje Ciocia z Ameryki, aby umożliwić Ciocia z Ameryki realizację uprawnień Ciocia z Ameryki do reklamacji usługi kurierskiej.
 3.      W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez Klienta i kuriera. Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla kuriera, drugi dla Klienta. Protokół powinien zawierać datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru). Protokół Klient jest zobowiązany przesłać do Ciocia z Ameryki niezwłocznie, sporządzając dla siebie kopię tego protokołu przed wysłaniem oryginału do Ciocia z Ameryki, chyba że Ciocia z Ameryki udzieli Klientowi innej instrukcji. Niesporządzenie protokołu skutkuje utratą praw Klienta do złożenia reklamacji i zwalnia Ciocia z Ameryki z wszelkich roszczeń w związku z uszkodzonym lub niekompletnym Zamówieniem.

 

§11

Reklamacje dotyczące Towarów

 1.      Ciocia z Ameryki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@waldenfarms.com.pl. Ciocia z Ameryki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3.      W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka, ul. Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Wola Gołkowska.
 4.      Ciocia z Ameryki nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.
 5.      Wraz z Towarem Klient powinien przesłać pisemną reklamację. Pisemnie złożona reklamacja powinna zawierać opis wady Towaru oraz dzień dostrzeżenia wady oraz zawierać informację, jaką metodę realizacji reklamacji Klient wybiera zgodnie z punktem 7 poniżej. Treść reklamacji może być przesłana także z wykorzystaniem wiadomości e-mail na adres kontakt@WaldenFarms.com.pl.
 6.      Do reklamowanego produktu należy dołączyć dokument zakupu (np. paragon lub fakturę VAT).
 7.      W przypadku uzasadnionej reklamacji:

a)      produkt wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, albo

b)     Klient otrzyma zwrot wartości wadliwego produktu.

W przypadku wyboru zwrotu ceny wadliwych produktów, Klient powinien podać w pisemnej reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

 1.      W przypadku uznania reklamacji i wyboru przez Klienta zwrotu ceny, cena wadliwych produktów  oraz koszty zwrotnej przesyłki do Ciocia z Ameryki (o ile koszty te nie będą przekraczały rynkowych kosztów przesyłki) związane z reklamowanym produktem, Ciocia z Ameryki zwróci Klientowi w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji na konto wskazane przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia niewadliwego produktu, Ciocia z Ameryki w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji wyśle nowy produkt bez dodatkowych opłat.
 2.      Ciocia z Ameryki nie jest producentem Towarów oferowanych w Sklepie. 

 

 §12

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.      Ciocia z Ameryki informuje, iż wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronach Sklepu mają charakter poglądowy i dostarczane Towary mogą nieznacznie różnić się od tych zdjęć ze względu na np. nasycenie kolorów na ekranie monitora Klienta, inne mogą być też etykiety poszczególnych produktów. Decydujące znaczenie mają informacje zawarte w opisie Towaru. Rozbieżności pomiędzy fotografią a Towarem nie stanowią podstawy do reklamacji.
 2.      Ciocia z Ameryki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3.      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ciocia z Ameryki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 4.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pod adres kontakt@waldenfarms.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 5.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6.      Ciocia z Ameryki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§13

Deklarowane cechy Towaru

 1.      Ciocia z Ameryki dokłada najwyższych starań aby zapewnić, że podawane o produktach informacje są poprawne. Ze względu na fakt, że czasami producenci mogą zmieniać listy składników, wygląd opakowania produkty i jego skład może zawierać więcej i/lub mniej lub inne składniki niż stan wyświetlony w Sklepie w opisie produktu. Zalecamy, aby nie polegać wyłącznie na prezentowanej informacji i zawsze czytać etykiety, ostrzeżenia i wskazówki przed zastosowaniem produktów a w razie wątpliwości kontaktować się z producentem. Ciocia z Ameryki nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości lub nieprawidłowości dotyczące produktów.
 2.      Zawartość witryny Ciocia z Ameryki ma charakter informacyjny i niema na celu zastąpienia porady udzielonej przez lekarza, farmaceutę, dietetyka lub innego licencjonowanego pracownika służby zdrowia.

 

 

§14

Ochrona danych osobowych

 1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Sklep zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień Klienta w Sklepie .
 2.      Przekazanie Ciocia z Ameryki danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Ciocia z Ameryki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka, działająca pod adresem: Wola Gołkowska, ul. Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Głosków.
 3.      Dane osobowe Klienta są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, w tym wystawienia faktury, oraz dla celów marketingowych Sklepu. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym Klientem lub złożyć Zamówienie.
 4.      Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane Firmie Kurierskiej i innym usługodawcom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.
 5.      Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to Ciocia z Ameryki pozostanie administratorem danych osobowych.
 6.      W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7.      Klient może zgłosić chęć otrzymywania newslettera Ciocia z Ameryki informującego o towarach i usługach oferowanych przez Ciocia z Ameryki a także organizowanych akcjach promocyjnych. Wyrażenie chęci otrzymywania newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili odwołana przez Klienta.

 

 §15

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ciocia z Ameryki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ciocia z Ameryki.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Ciocia z Ameryki zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
 • wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu,
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, w tym promocji związanych z obniżeniem ceny Towarów,
 • zmian Regulaminu.